NEWS
Tag

Wi-Fi

Browsing

Project Loon (ย่อมาจาก Balloon) เป็นอีกโครงการหนึ่งของ Google ต่อจากโครงการ Moodshot ที่จะเข้ามาสานต่อความหวังให้ผู้คนที่อยู่ห่างไกลในชนบทได้มีโอกาส

โปรเจ็คใหม่ล่าสุดของเฟสบุ๊คใกล้คลอดออกมาอีกชิ้นหนึ่งแล้ว สำหรับบริการที่จะเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ใช้งานกับเฟสบุ๊คได้ฟรีๆ แถมยังช่วยให้ธุรกิจเล็กๆสามารถใช้ในการดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการได้อีกด้วย โปรเจ็คที่ว่านั้นก็คือ Social Wi-Fi

มาดูตัวเลขการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ Broadband จากทั่วโลกกันดีกว่าว่ามีประมาณการใช้งานและจำนวนผู้สมัครใช้บริการมีมาก น้อยเพียงใด ซึ่งตัวเลขของประเทศไทยนั้นผู้ใช้งานยังไม่ถึง 1 ล้านคน (907,050) แต่ตัวเลขโดยรวมแล้วถือว่าการใช้งานสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมไปยังหลายพื้นที่อีกด้วย