ตัวเลขการเจริญเติบโตของ Facebook ในเอเชียปี 2011

Facebook ประกาศยอดผู้ใช้งานปี 2011 ออกมาแล้วว่ามีผู้ใช้กว่า 800 ล้านคนจากทั่วโลก และยอดผู้ใช้ในเอเชียก็มีสูงราว 168 ล้านคน และมีแน้วโน้มที่เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอด โดยในช่วง Quarter 3 ของปี 2011 นี้ก็มียอดผู้ใช้งานสูงขึ้นอีก 16.8 ล้านคนในเอเชียโดยย้อนกลับไปในช่วง Quarter 2 นั้นมียอดเพิ่มขึ้นถึง 19.5 ล้านคนเลยทีเดียว มาถึงช่วงปลายปี 2011 นี้เรามาดูตัวเลขการเจริญเติบโตของ Facebook ในเอเชียกันหน่อยว่าเพื่อนบ้านของเรานั้นเขามียอดผู้ใช้งาน Facebook มากน้อยขนาดไหนในรอบปี 2011 นี้ซึ่งตัวเลขของประเทศไทยนั้นในแต่ละไตรมาสก็มีการไต่อันดับมาทีละอันดับตลอด 3 ไตรมาสที่ผ่านมาก่อนจะถึงสิ้นปีคงต้องมาดูกันว่าประเทศไทยจะมียอดผู้ใช้งานอยู่ในอันดับ 3 แซงหน้าฟิลิปปินส์ได้หรือไม่ซึ่งห่างกันอยู่เท่าตัวเลยทีเดียว ลองดูตัวเลขเปรียบเทียบทั้ง 3 ไตรมาสจากตารางข้างล่างนี้กันดูได้เลย

Facebook in Asia, Quarter 1 2011

Current Rank Country January  2011 April  2011 % Growth
1 Indonesia 32,129,460 35,177,260 9.5%
2 India 16,915,900 22,956,220 35.7%
3 Philippines 18,901,900 22,376,740 18.4%
4 Malaysia 9,544,580 10,088,720 5.7%
5 Taiwan 8,751,340 9,053,660 3.4%
6 Thailand 6,914,800 8,699,080 25.8%
7 South Korea 2,321,840 4,230,500 82.2%
8 Pakistan 3,145,940 4,030,260 28.1%
9 Hong Kong 3,673,580 3,556,020 -3.2%
10 Japan 1,801,000 2,864,160 59%
11 Singapore 2,437,520 2,318,060 -4.9%
12 Vietnam 1,799,920 1,590,700 -11.6%
13 Bangladesh 1,175,140 1,458,980 24.2%
14 Sri Lanka 758,660 871,760 14.9%
15 Nepal 680,400 856,700 25.9%
16 Cambodia 197,240 251,540 27.5%
17 Brunei 194,580 196,680 1.1%
18 Macau 219,840 195,380 -11.1%
19 Afghanistan 91,000 164,300 80.6%
20 Mongolia 85,520 141,580 65.6%
21 Maldives 89,760 100,920 12.4%
22 Laos 37,500 49,140 31%
TOTAL 111,904,920 131,272,660 17.3%
Source: Facebook Ads Q1 2011

Facebook in Asia, Quarter 2 2011

Current Rank
(Previous Rank)
Country April  2011 July  2011 % Growth
1 (1) Indonesia 35,177,260 38,860,460 10%
2 (2) India 22,956,220 29,475,740 28%
3 (3) Philippines 22,376,740 25,307,780 13%
4 (4) Malaysia 10,088,720 11,221,020 11%
5 (6) Thailand 8,699,080 10,612,360 22%
6 (5) Taiwan 9,053,660 9,932,720 10%
7 (8) Pakistan 4,030,260 4,795,220 19%
8 (10) Japan 2,864,160 3,812,480 33%
9 (9) Hong Kong 3,556,020 3,748,580 5%
10 (7) South Korea 4,230,500 3,697,040 -19%
11 (11) Singapore 2,318,060 2,488,880 7%
12 (13) Bangladesh 1,458,980 1,735,000 19%
13 (12) Vietnam 1,590,700 1,674,020 5%
14 (15) Nepal 856,700 1,072,900 25%
15 (14) Sri Lanka 871,760 973,740 12%
16 (16) Cambodia 251,540 329,700 31%
17 (17) Brunei 196,680 214,140 9%
18 (18) Macau 195,380 207,420 6%
19 (19) Afghanistan 164,300 198,020 21%
20 (20) Mongolia 141,580 182,620 29%
21 (21) Maldives 100,920 107,460 6%
22 (22) Laos 49,140 70,440 43%
23 (23) Bhutan 44,300 53,280 20%
TOTAL 131,272,660 150,771,020 15%
Source: Facebook Ads Q2 2011

Facebook in Asia, Quarter 3 2011

Current Rank
(Previous Rank)
Country July  2011 September  2011 % Growth
1 (1) Indonesia 38,860,460 40,418,840 4%
2 (2) India 29,475,740 36,422,980 24%
3 (3) Philippines 25,307,780 26,721,920 6%
4 (5) Thailand 10,612,360 12,076,740 14%
5 (4) Malaysia 11,221,020 11,751940 5%
6 (6) Taiwan 9,932,720 10,976,580 11%
7 (7) Pakistan 4,795,220 5,395,040 13%
8 (8) Japan 3,812,480 4,819,200 26%
9 (10) South Korea 3,697,040 4,081,460 10%
10 (9) Hong Kong 3,748,580 3,829,760 2%
11 (11) Singapore 2,488,880 2,589,600 4%
12 (13) Vietnam 2,520,900 1,674,020 51%
13 (12) Bangladesh 1,735,000 2,000,980 15%
14 (14) Nepal 1,072,900 1,269,360 12%
15 (15) Sri Lanka 973,740 1,093,400 12%
16 (16) Cambodia 329,700 401,800 22%
17 (19) Afghanistan 198,020 230,240 16%
18 (17) Brunei 214,140 221,740 4%
19 (20) Mongolia 182,620 214,360 17%
20 (18) Macau 207,420 212,860 3%
21 (21) Maldives 107,460 114,280 6%
22 (22) Laos 70,440 96,560 37%
23 (23) Bhutan 61,020 53,280 15%
TOTAL 150,771,020 167,521,560 11%
Source: Facebook Ads Q3 2011

และลองชม Infographic ชิ้นนี้ดูว่า 40 อันดับผู้ใช้งาน Facebook ในเอเชียนั้นมีอันดับเป็นอย่างไรบ้าง

ที่มา: Facebook Ad, Penn Olson

Facebook Comments

Connect on Facebook:
1 reply to this post