Facebook เปิดเผยข้อมูลข้อมูลเกี่ยวกับ Location เป็นครั้งแรกจากข้อมูลของการใช้ฟีเจอร์ Check-ins ที่อยู่บนโทรศัพท์ และอีกส่วนมากจากการใช้งาน Check-ins ผ่านแอพประเภท 3rd-party apps ซึ่งเรียกการทำงานจาก Facebook API มาอีกทีหนึ่ง

ข้อมูลในส่วนแรกนั้นเฟสบุ๊คได้แสดงให้เห็นว่าผู้คนมักจะ Check-ins ตามสถานที่ต่างๆซึ่งปรากฏออกมาได้ว่าใน 25 เมืองทั่วโลกนั้นมีสถานที่ใดบ้างดังนี้

– มีการ Check-ins เกิดขึ้นมากตามสนามกีฬาอยู่ถึง 7 เมือง
– มีการ Check-ins เกิดขึ้นมากตามสวนสาธารณะ สวน ปาร์ค จตุรัสต่างๆ ถึง 6 เมือง
– มีการ Check-ins เกิดขึ้นมากตามสวนสนุกถึง 2 เมือง
– มีการ Check-ins เกิดขึ้นมากตามคอนเสิร์ตต่างๆถึง 2 เมือง
– มีการ Check-ins เกิดขึ้นมากตามห้างสรรพสินค้า หรือ Shopping mall ถึง 2 เมือง

ข้อมูลส่วนที่สองนั้นเฟสบุ๊คได้จำแนกเมืองหลวงในแต่ละประเทศออกมาให้ดูว่าในแต่ละประเทศนั้นมีข้อมูลแหล่ง Check-ins ไหนบ้างในประเทศนั้นๆ

 

ที่มา: Facebook Newsroom

 

Author

Doing my best to bring you the latest in technology, business, banking, insights and much more. I will always make sure our content is unbiased and on point.

Leave a Reply