Google Chrome เปิดตัวโปรเจ็คเจ๋งอีกตัวหนึ่งแล้วซึ่งครั้งนี้ทำออกมาในรูปแบบของ Interactive Website ซึ่งนำข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบของข้อมูลของอาวุธยุทรโธปกรณ์ที่มีการซื้อขายกันจากทั่วโลกมาแสดงตั้งแต่ปี 1992-2010 ว่ามีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอาวุธทั้งภาคหน่วยทหารและภาคประชาชนกันอย่างไรบ้างในช่วงเวลาดังกล่าว

ข้อมูลการซื้อขายแลกเปลี่ยนอาวุธยุทรโธปกรณ์ของประเทศไทย

จากข้อมูลที่ระบุไว้ยังฐานข้อมูลของหน่วยงาน Peace Research Insitute Osla (PRIO) ที่ทาง Google ได้นำมาแสดงนั่นพบว่าประเทศไทยมีการนำเข้าของอาวุธสำหรับภาคพลเรือนสูงกว่าภาคหน่วนงานทหารมาตั้งแต่ปี 2000 ดังแสดงให้เห็นดังรูปด้านล่างนี้ซึ่งพบว่าในปี 2010 นั้นประเทศไทยมีการสั่งซื้ออาวุธเข้ามาในประเทศมีมูลค่าสูงถึง $94,909,395 เลยทีเดียวแถมการนำเข้านั้นยังเป็นส่วนของภาคพลเรือนอีกต่างหาก

 

ที่มา: chromeexperiments (เปิดด้วย Chrome Browser)

 

Author

Doing my best to bring you the latest in technology, business, banking, insights and much more. I will always make sure our content is unbiased and on point.

Leave a Reply